بدون شرح !

فقط در دانشگاه های ایران اتفاق می افتد...نیشخند

و پاندایی به دلیل ترس از زلزله ژاپن در آغوش یک پلیس....(دلم ضعف رفت واسشناراحت

الهی بمیرم براشناراحتچه خجمل بغلش کردهقلبمن عاجق عاجق عاجق پاندا میباشمقلبیدونه میخوامنیشخند)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید